Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Proporcionalitātes principa ievērošana, pieņemot Eiropas apcietinājuma lēmumu

drukāt

Kriminālprocesa likuma 682. panta trešā daļa paredz, ka personas izdošanas lūgumu var neiesniegt, ja noziedzīgā nodarījuma smagums un raksturs ir nesamērojams ar izdošanas izdevumiem.

Aptuveni 20 procentos gadījumu Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta prokurori atsaka Eiropas apcietinājuma lēmuma  pieņemšanu, balstoties tieši uz KPL 682. panta 3. daļu jeb tā saucamo proporcionalitātes principu.

Eiropas Komisija savā ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā kopš 2007. gada ir īstenots Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (COM(2011)175), ir secinājusi, ka proporcionalitātes principa nepiemērošana izdevējvalstī grauj Eiropas apcietinājuma lēmuma kā savstarpējās atzīšanas instrumenta uzticamību.

Pēc Komisijas ieteikuma Eiropas Savienības Padomes rokasgrāmatā par to, kā izsniegt Eiropas apcietinājuma lēmumu, tika izdarīti grozījumi (17195/1/10 REV 1) attiecībā uz proporcionalitātes pārbaudi, kas paredz, ka pirms Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanas dalībvalstīm ir jāizvērtē nodarījuma smagums, ar brīvības atņemšanas soda piemērošanu saistīta notiesājoša sprieduma varbūtības pakāpe, kā arī sabiedrības interešu aizsardzības efektīvs nodrošinājums. Nav pieļaujama EAL pieņemšana lietā, kur pēc personas nodošanas izdevējvalstij ir iespējama personas atbrīvošana no apcietinājuma, jo Eiropas apcietinājuma lēmuma institūts ir izveidots ar mērķi apkarot smagus noziegumus un organizēto noziedzību.

Eiropas Savienības Padome sava ziņojuma par Latviju par savstarpējā novērtējuma ceturto kārtu „Eiropas apcietināšanas ordera prakstiska piemērošana un atbilstošas nodošanas procedūras starp dalībvalstīm” (17220/1/08 REV 1) 7.rekomendācijā aicina Latviju kā izdevējvalsti apzināt rādītājus, kas atvieglotu EAL pieņemšanu, ievērojot proporcionalitātes principu.

Ņemot vērā augstāk minēto, Starptautiskās sadarbības nodaļā, izskatot procesa virzītāju ierosinājumus par Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanu, galvenokārt tiek vērtēti sekojoši apstākļi:

  • noziedzīgā nodarījuma smagums un raksturs, izdarīšanas paņēmiens un motīvs;
  • vardarbības pielietošanas pazīme;
  • trešo personu aizskāruma faktors;
  • nodarītā zaudējuma apmērs un zaudējuma atlīdzināšanas apstāklis;
  • ar izdošanu saistīto administratīvo izmaksu analīze (tai skaitā par tulkojuma veikšanu un personas konvojēšanu);
  • iespējami piemērojamais sods;
  • dubultās kriminalitātes neesamība izpildvalstī (attiecināms galvenokārt uz Krimināllikuma 161. un 262. pantos paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem).

 

 

Atpakaļ