Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Uzdevumi un struktūra

drukāt

Eiropas Prokuratūra (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) ir jauna neatkarīga Eiropas Savienības prokuratūras iestāde. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. Šie noziegumi ietver dažādas krāpšanas, PVN izkrāpšanu, ja nodarītā kaitējuma summa pārsniedz 10 miljonus eiro, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un citus noziegumus.

Eiropas Prokuratūra veic izmeklēšanu, kriminālvajāšanu, kā arī tās prokurori veic kriminālvajāšanu un pilda prokurora pienākumus attiecīgo dalībvalstu kompetentajās tiesās līdz pat galīgā nolēmuma pieņemšanai lietā. Valsts tiesību aktus piemēro tiktāl, ciktāl jautājums netiek reglamentēts ar Padomes Regulu (ES) 2017/1939. Līdz šim tikai nacionālās iestādes varēja veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par šiem nodarījumiem, taču to pilnvaras nesniedzās tālāk par šo valstu robežām. Savukārt Eirojustam, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropolam nebija nepieciešamo pilnvaru šādas kriminālizmeklēšanas un kriminālvajāšanas veikšanai.

Eiropas Prokuratūras pilnvaras ir noteiktas Padomes Regulā (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, kura stājās spēkā 2017. gada 31. oktobrī.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, Eiropas Prokuratūra uzsāk savu darbību 2021. gada 1. jūnijā.

Eiropas Prokuratūra darbosies kā pilnībā neatkarīga vienota iestāde visās ES dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās tās izveidei, un tās mērķis būs nodrošināt saskaņotu gan Eiropas līmeņa, gan atsevišķu valstu tiesībaizsardzības iestāžu darbu.

Eiropas Prokuratūra sastāv no diviem līmeņiem: centrālā un decentralizētā (nacionālā) līmeņa. Centrālo līmeni ar atrašanās vietu Luksemburgā veido Eiropas galvenais prokurors, 22 Eiropas prokurori (viens prokurors no katras pievienojušās ES dalībvalsts), divi no kuriem ir arī Eiropas galvenā prokurora vietnieki, kā arī administratīvais direktors. Eiropas galvenais prokurors un 22 Eiropas prokurori ietilpst Eiropas Prokuratūras kolēģijā. Prokuroriem un administratīvajam direktoram viņu darbā atbalstu sniedz dažādi administratīvo lietu, tehniskie, materiāltehniskā nodrošinājuma un juridiski tehniskā atbalsta speciālisti.

Decentralizēto līmeni veido Eiropas deleģētie prokurori 22 pievienojušās ES dalībvalstīs. Centrālais līmenis uzraudzīs izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, ko katrā atsevišķā valstī pilnībā neatkarīgi no tās vietējām iestādēm veiks Eiropas deleģētie prokurori.

Eiropas Prokuratūras procesuālos lēmumus varēs apstrīdēt attiecīgās valsts tiesās. Augstākā instance, kurai ar prejudiciāliem nolēmumiem vai ar lietu izskatīšanu tiesā jānodrošina ES tiesību normu vienveidīga piemērošana, ir Eiropas Savienības Tiesa.

Infografika par EPPO (EN)

Video par EPPO (EN)

Vairāk informācijas https://www.eppo.europa.eu/

Atpakaļ