Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu iesniegšana

drukāt

Latvijas Republikas prokuratūras struktūrvienību e-pasta adreses, kas izmantojamas elektronisko dokumentu apritei

Prokuratūrā reģistrē tādus no elektronisko dokumentu autoriem saņemtus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kuri:

1) atbilst Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” izstrādāšanas un noformēšanas prasībām;

2) nosūtīti uz prokuratūras mājas lapā publicēto struktūrvienības oficiālo e-pasta adresi;

3) un kuros elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums ir līdz 30 megabaitiem.

Atpakaļ