Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

 • 100%
 • 150%
 • 200%

Kontrasts

Trauksmes cēlējs

drukāt

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Prokuratūrā var celt trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un kurus esat novērojis prokuratūrā, veicot darba (amata) pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Savukārt par iespējamiem pārkāpumiem, kas novēroti citā institūcijā, Jums jāvēršas pie tām amatpersonām, kuru kompetencē ir konkrēto jautājumu izskatīšana pēc būtības.

Par novērotajiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem ziņojumi iesniedzami izmeklēšanas iestādei atbilstoši Kriminālprocesa likuma 387.pantā norādītajai institucionālajai piekritībai.

Ziņojumu prokuratūrā var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

 • sūtot elektroniski uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto elektroniskā pasta adresi trauksme@lrp.gov.lv    (ziņojumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegtam, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv);
 • sūtot pa pastu – uz adresi Kalpaka bulvāris 6, Rīgā, LV-1801 (vēlams ziņojumu ievietot otrā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”);
 • klātienē – Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, Ģenerālprokuratūras telpās speciāli novietotā pastkastē “Trauksmes cēlēja ziņojumiem”;
 • izmantojot Valsts kancelejas tīmekļvietni www.trauksmescelejs.lv

Jums ir iespēja konsultēties par trauksmes celšanas jautājumiem ar ģenerālprokurora noteikto prokuroru trauksmes celšanas jautājumos Aivaru Buliņu pa tālruni 67044581 vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu - Valsts kanceleju.

Ziņojumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija.

Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda:

 • pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus (pievienojot dokumentu kopijas, ja tādas ir personas rīcībā, kas apstiprina ziņojumā minētos apstākļus);
 • informācija par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šī pārkāpuma izdarīšanā;
 • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē;
 • vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš (pievienojot atbildi, ja tāda saņemta);
 • gadījumā, ja persona nevēlas saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tas ir jānorāda ziņojumā;
 • vai gadījumā, ja tiks konstatēts pārkāpums, atļauj publicēt informāciju par to (atbilstoši Trauksmes celšanas likuma 7. panta devītās daļas noteikumiem par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, institūcija sniedz informāciju publiski, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, izņemot gadījumu, kad trauksmes cēlējs iebilst pret publiskošanu).

Ziņojuma veidlapa

Iesniegt ziņojumu elektroniski

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai

Trauksmes cēlēja rokasgrāmata

Pārskats par trauksmes celšanu 2022. gadā

Vairāk informācijas Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

Atpakaļ